Peanut chutney recipe, groundnut chutney for idli dosa - Yummy Indian Kitchen